סקרי סיכונים   

אנו בעלי ניסיון רב שנים ומהותי בביצוע סקרי סיכונים בתאגידים עסקיים, חברות ממשלתיות ובמגזר השלטון המקומי. לרשותנו ניסיון, ידע ויכולת מהמעלה הראשונה, לבצע סקר סיכונים ברמה מקצועית גבוהה ביותר, תוך יישום מתודולוגיות מקובלות, המבטיחות השגת יעדי הסקר תוך עמידה בתקנים המקצועיים העובדה, כי אנו מבצעים מספר רב של ביקורות ופרויקטים בתאגידים עסקיים, חברות ממשלתיות ורשויות מקומיות רבות, מאפשר לנו לבצע השוואת תהליכים וחשיפות בין תאגידים בעלי מאפיינים דומים ומיצוי ניתוח הסיכונים בכל תהליך.

מערכת מידע  © webRiskManage לביצוע סקרי סיכונים

פיתחנו מערכת מידע ייעודית  © webRiskManage לביצוע סקר סיכונים בתאגידים עסקיים ובשלטון המקומי. לאור הניסיון הרב שצברנו, מערכת המידע כוללת רשימת סיכונים גנריים מקיפה ומטריצת בקרות, האופייניים בפעילות חברות ורשויות מקומיות. ביצוע סקר הסיכונים על ידי צוות החברה, מבוצע באמצעות מערכת המידע הנ"ל שהינה נוחה לתפעול ומסייעת בביצוע סקר הסיכונים. מכלול נתוני סקר הסיכונים, בכלל זה, היחידות הארגוניות, תהליכי העבודה, גורמי הסיכון, רמת הסיכון הניקוד שנצבר ועוד בכל תהליך – מתועד במערכת המידע ומהווה בסיס נתונים בשקלול סקר הסיכונים. המערכת כוללת מערך ממוחשב משוכלל של כימות הסיכונים והעברתם ממדדים איכותיים לכמותיים, ניתוח הסיכונים ושימוש בכלים ויזואליים להצגת השפעתם הכוללת. מערכת ניהול הסיכונים בפיתוח החברה, הוטמעה זה מכבר בתאגידים עסקיים וברשויות מקומיות ומשמשת באופן שוטף את המבקר הראשי. המערכת מאפשרת למבקר לעדכן את מערך הסיכונים בכל עת וכנגזרת, עדכון תוכנית העבודה הרב שנתית באופן מתמשך On-Going.

צוות מקצועי

סקר הסיכונים מבוצע על ידי צוות מקצועי, מומחה בתחום סקרי סיכונים ובחינת תהליכים ובכלל זה: רואי חשבון, תואר II בביקורת פנימית, תואר II במינהל עסקים, הסמכת CIA (מבקר פנים מוסמך), הסמכת CISA (מבקר מערכות מידע מוסמך), הסמכת CISSP (מנהל אבטחת מידע), הסמכת CFE (חוקר מעילות והונאות), לימודי CEH (התמודדות כנגד "האקרים"), תואר I בכלכלה וחשבונאות, תואר I בלוגיסטיקה וכלכלה, מנהלים בכירים במגזר העסקי, מנהלים בכירים במגזר הציבורי ושלטון המקומי, מומחים בתחום סקרי סיכונים ומומחים בתחום מערכות מידע וניתוח נתונים.

מתודולוגיה

סקרי הסיכונים מבוצעים באופן שיטתי ומתודולוגי בהתאם לתקנים מקובלים ובכלל זה, COSO ותקן ישראלי 5300. סקרי הסיכונים מבוצעים תוך שיטת עבודה מתקדמת להערכה וכימות הסיכונים במודל "גורמי סיכון", המפלחים ומאפשרים ניתוח כל סיכון בהתאם למאפיינים הייחודיים של כל סיכון.

דוגמאות לטבלאות ניתוח סיכונים:

צילום מסכים מהמערכת הממוחשבת  © webRiskManage התומכת בתהליך סקר הסיכונים:

מסך ראשי לקביעת מעגלים ותחומים/פעילויות נסקרים:

מסך הזנת מלל לתיאור התהליכים:

מסך מדרוג תרחישים לפי גורמי סיכון שנקבעו:

מסך הגדרת ותאור הבקרות בתהליכים:

מסך מטריצת בקרות לסיכונים:

מסך הצגת התוצרים:

סקר הונאות ומעילות

אנו מתמחים בביצוע סקרי הונאות ומעילות לאיתור חולשות וחשיפות פוטנציאליות בתהליכי העבודה העסקיים ובמערכי הבקרה הפנימיים של תאגידים ומתן המלצות למניעתם וחסימתן מבעוד מועד. סקר הונאות ומעילות כולל ביצוע סקירה של פעילויות החברה (תהליכים תפעוליים, כספיים, משפטיים, מחשוביים ואחרים) במטרה לזהות את רמת החשיפה, הסיכון והנזק הכולל לקיומם של מעילות והונאות בארגון וכימות השפעתם על החברה באם התרחשו. בביצוע סקרי הונאות ומעילות אנו מתרכזים, בין היתר, באיתור והתראה בגין מעילה בכספים, שימוש לא נאות ברכוש החברה, מעילה בתפקיד של נושאי משרה ועובדים והסיכון לשימוש לרעה באמון וסמכות הניתנים לבעלי תפקידים בארגון. סקר הונאות ומעילות מציג את רמות הסיכון להונאות ומעילות מצד גורמים בתוך הגוף המוסדי ומצד גורמים מחוץ לגוף המוסדי, לרבות יועצים פנסיונים, סוכנים וספקי שירותים. תוצרי סקר ההונאות ומעילות שאנו מגישים לחברה, מאפשר תכנון נאות של משאבי הארגון לחיזוק מערך הבקרה בנקודות החלשות וניתוב המשאבים באופן יעיל בתהליכים בהם רמות החשיפה גבוהות באופן יחסי.